Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny ve Cvikově a její pobočky v Lindavě


V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Cvikově č.j.  84/02  a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ) vydávám tento
Knihovní řád :

 

Čl. I

PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ

1.    Městská knihovna Cvikov je součástí příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov.

2.    Podle § 4, odst. 5  zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon dále jen KZ )  knihovna realizuje právo   občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje  čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na 
    zákon  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Čl. II

POSLÁNÍ  A  ČINNOST  KNIHOVNY


Městská knihovna  ve Cvikově je  knihovnou základní  ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené § 2, 4 a 14 knihovního zákona      ( dále jen KZ ). Výše zmíněné služby zajišťuje ve svém sídle – Jiráskova 95, Cvikov a ve své pobočce v Lindavě – Lindava 278.                                                         

 

Čl.III

VEŘEJNÉ  KNIHOVNICKÉ  A  INFORMAČNÍ  SLUŽBY


1.    Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ. Jsou to zejména  :
a)    výpůjční služby – prezenční i absenční půjčování
b)    meziknihovní služby
c)    informační služby – poradenská činnost ,informace o fondech a využívání knihovny, bibliograficko - informační služba
d)    přístup na internet a elektronické služby
e)    propagační služby – novinková služba, pořádání exkurzí, přednášek, besed a podobných akcí, www stránky knihovny
f)    speciální služby – využití výpočetní techniky a tiskáren, zhotovování rozmnoženin z vlastního fondu a z elektronických zdrojů

2.    Základní služby poskytuje knihovna podle §4 , odst. 1 KZ  bezplatně. Za ostatní služby jsou v souladu  s KZ  vybírány  poplatky za skutečně vynaložené náklady.

3.    Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem  ( příloha 1), který je přílohou KŘ.  Placené služby se účtují pouze do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

Čl. IV

UŽIVATELÉ  KNIHOVNICKÝCH  A  INFORMAČNÍCH  SLUŽEB

I. Registrace uživatele

1.    Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné  přihlášky  ověřené knihovníkem podle předložených osobních dokladů uživatele ( občanský průkaz, pas).

2.    Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, datum narození,trvalé a případně přechodné bydliště, zaměstnání nebo škola. U dětí do 15 let obdobné údaje o rodiči nebo zákonném zástupci.

3.    Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku, která musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem. Zákonný zástupce ručí za splnění závazků až do dovršení 15-ti let věku čtenáře.

4.    Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat  služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze prezenčních služeb.

5.    Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad o pobytu v ČR.   Děti do 15 let se mohou stát čtenáři knihovny jen s písemným souhlasem rodiče nebo jeho zákonného zástupce

6.    Právo půjčovat si  má každý zapsaný uživatel, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu, má zaplacen registrační poplatek a svůj souhlas potvrdí na přihlášce svým podpisem. U dětí mladších 15 let přihlášku potvrdí rodič nebo jeho zákonný zástupce.

7.    Čtenářská práva na služby určené registrovaným čtenářům trvají jeden  rok. Po uplynutí registračního období se tato práva na žádost čtenáře prodlužují, jinak jsou blokována. Při prodlužování registračního období čtenář prokáže trvání nebo změnu svých osobních údajů úředním dokladem nebo svým prohlášením. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

8.      Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce, jsou likvidovány jakmile čtenář projeví přání zrušit registraci. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěK  Cvikov žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předsoudní upomínka, a že proti němu MěK Cvikov právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

9.    Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce jsou likvidovány i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MěK  Cvikov.

10.    V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů shromažďuje knihovna osobní  údaje čtenářů. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů plnění závazků vyplývajících  ze Zřizovací listiny  Městské knihovny ve Cvikově, zejména za účelem poskytování absenčních výpůjčních služeb  a ochrany knihovního  a informačního fondu knihovny. Knihovna se zavazuje využívat a ochraňovat osobní data potřebná k evidenci knihovních  a výpůjčních služeb. V souladu se zákonem 101/2000 Sb. jsou osobní údaje  využívány pouze v rozsahu a k účelu, pro který je knihovnická agenda  zřízena a pouze po dobu trvání uživatelského vztahu a nebudou zpřístupněny třetím osobám.

11.     Uživatelský vztah končí  osobním odhlášením se z evidence uživatelů. Toto lze učinit pouze tehdy, pokud nemá čtenář vůči knihovně žádné pohledávky. Na základě osobního odhlášení  budou v knihovně neprodleně odstraněny osobní údaje z evidence uživatelů (viz  výše bod 8. a 9.). Stejný postup platí pokud je uživatelský vztah ukončen z vážných důvodů ze strany knihovny (viz níže výpůjční řád).

 

II. Pokyny pro uživatele výpočetní techniky

1.    Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným účelům než k využívání služeb poskytovaných knihovnou.   
                           
2.    Uživatel je povinen:
-    před začátkem  práce předložit platný průkaz uživatele ( je-li v knihovně registrován)
-    používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto
-    zapsat se do pořadníku sloužícího k evidenci využívání výpočetní techniky
    
3.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4.    Informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo na internetu, může uživatel kopírovat pouze na diskety zakoupené v knihovně.

5.    Uživatel se nesmí
-    žádnými prostředky  pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší;
-    vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů;

6.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesených počítačových virů.

7.    Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

8.    Získané informace  a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.

9.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu s autorským zákonem č.121/2000Sb.

 

Čl.V

VÝPŮJČNÍ  ŘÁD


I. Základní ustanovení

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a  pokyny  pracovníků knihovny.Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná  pro udržení pořádku a ochrany  majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a chovat se ohleduplně vůči svému okolí.

2.    Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Uživatelům není dovoleno kouřit a pít alkoholické nápoje v prostorách knihovny

3.    Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo nedodržuje základní hygienická pravidla může být z prostor knihovny vykázán.

4.    Jestliže  návštěvník knihovny neřídí výše zmíněnými pravidly, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

5.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi. Uživatel, který není spokojen  s množstvím, kvalitou služeb MěK Cvikov nebo jednáním zaměstnance knihovny má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl.

6.    Reklamace může být podána ústně nebo písemně a musí být vyřízena do 1 měsíce ode dne podání.


II. Půjčování

1.    O způsobu  zapůjčení dokumentů ( knihy, časopisy, mapy, CD apod.) rozhoduje knihovník.

2.    Mimo  budovu knihovny může mít uživatel současně vypůjčeno nejvýše  -  
-    7 knih u dospělých 
-    5 knih u dětí do 15 let
-    počet časopisů není omezen
-    1 CD  u dětí
-    5 CD u dospělých
     Více dokumentů si uživatel může vypůjčit jen s výslovným svolením knihovníka.

3.    Knihu, která je půjčena, si uživatel může rezervovat.

4.    Dokumenty, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ( MVS) z jiné knihovny v souladu s § 14 KZ,vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb .a metodických pokynů NK ČR.

5.    Výpůjční lhůta je 30dnů , může být prodloužena až  třikrát o  jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li  dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výjimku tvoří časopis Burda a CD, kde je výpůjční lhůta 14 dnů.

6.    Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty :

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
c) jestliže byly vypůjčeny z jiné knihovny, která si stanovila prezenční půjčování  jako podmínku
d) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení
           autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)     
     
7.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument půjčen.

8.    Každý uživatel si ve svém vlastním zájmu prohlédne vypůjčované dokumenty a ohlásí ihned každé poškození, jinak ručí za každou závadu, která bude zjištěna při vrácení.

9.    Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentů získaných prostřednictvím MVS.

10.    Každý uživatel je povinen dodržovat stanovenou výpůjční lhůtu. V případě prodlení s vrácením výpůjčky je čtenář povinen zaplatit pokutu ( zdržné) dle ceníku – příloha č.1.

11.    Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení dle Ceníku viz příloh č.1 ( 1.-4.upomínku).

12.    Pokud uživatel ani po upomenutí dokument nevrátí, bude  se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání dokumentu touto cestou knihovna účtuje uživateli náklady spojené s vymáháním a právním zastoupením.

13.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

14.    Každý uživatel je dále povinen :
-    chránit vypůjčené dokumenty před poškozením a krádeží
-    v případě ztráty zajistit výtisk téhož titulu a vydání nebo finanční náhradu, kterou určí správa knihovny
-    ztrátu nepostradatelných publikací nahradit vázanou fotokopií nebo částkou odpovídající ceně fotokopie
    
15.    Práva a povinnosti uživatele zanikají 
-    vrácením všech vypůjčených dokumentů a odevzdáním průkazu správě knihovny;
-    zrušením členství  ze strany správy knihovny při nedodržování ustanovení Knihovního řádu

 

Čl.VI

POSTIHY  ZA  NEDODRŽENÍ  KNIHOVNÍHO  ŘÁDU


I.   Ztráty a náhrady.

1.    Uživatel  je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti a to  podle občanského zákoníku, § 442, odst.2, kde se stanoví :“ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a jeli to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do „původního stavu“.

3.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané fotokopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje  odpovědný zaměstnanec dle Ceníku, příl. č.1.

4.    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

5.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

6.    Za škody způsobené na  ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


II. Poplatky za přestupky proti  KŘ

1.    Poplatek z prodlení – za překročení výpůjční lhůty nastává uživateli povinnost zaplatit poplatek dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Postupně je zasílána 1. až  4. upomínka .  Z toho je 1. upomínka zasílána pouze e-mailem, jinak se nezasílá. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis vedoucího knihovny, kterým je čtenář vyrozuměn o zahájení vymáhání nevrácených dokumentů právní cestou .
Ze závažných příčin je možno se souhlasem vedoucího knihovny  od poplatku z prodlení upustit.
2.    Poplatky spojené s vymáháním nevrácených dokumentů 
-    za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku
-    náklady spojené s právním zastoupením knihovny

3.   Ztráta průkazu – knihovna účtuje manipulační poplatek za vystavení duplikátu.

4.   Neohlášená změna jména a  adresy – za zjišťování je účtován manipulační poplatek.

 

Čl.VII

ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ


1.    Výjimky z KŘ jsou možné pouze se souhlasem vedoucího knihovny.
2.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3.    Ruší se předchozí Knihovní řád ze dne  8.10.2002.
4.    Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

Čl .VIII.

PŘÍLOHY  KNIHOVNÍHO ŘÁDU


1.    Ceník placených služeb a poplatků knihovny.
2.    Provozní řád pro práci s výpočetní technikou.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2011
        
                                
                                        L.Sýkorová
                                vedoucí Městské knihovny ve Cvikově
Dne:31.8.2011

Za Městskou knihovnu Cvikov
Schválila : Bc. Lucie Beránková