Provozní řád

Uživatel nahlásí pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na počítači.

Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

Uživatel si může předem objednat užívání Internetu ( pro studijní účely) osobně nebo telefonicky na čísle 487 751 310. Doba prodlení je maximálně 15 minut.Zamluvení stanice lze stejným způsobem rušit.

Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

Využívat hry na Internetu, chat a další zábavu může uživatel pouze 1x za den na půl hodiny.

V knihovně není umožněno používání externích datových zařízení, pouze pro domluvě s odpovědným pracovníkem.

Uživateli je zakázáno navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist .

Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

Přednost při využívání Internetu mají registrovaní čtenáři knihovny.

Využívat textový editor je umožněno pouze registrovaným čtenářům knihovny.

V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny práce na počítači ukončena.

Výjimky z tohoto řádu jsou možné pouze s výslovným svolením knihovníka.

Tento provozní řád nabývá účinnosti 20.9.2011